Màster: Documents de comerç internacional

EENI Business School & HA University

Inici

Programa del curs online (assignatura) - Documents del comerç exterior: Llista embarcament, certificats...

 1. Els documents en les operacions d'importació i exportació.
 2. Documents d'origen (Certificat d'origen).
 3. Documents comercials (Proforma, Factura, Packing List...)
 4. Documents administratius.
 5. Altres documents de comerç exterior.
 6. Cas d'estudi:
     - Documents necessaris per exportar al Brasil.
     - Exportació de Peix a Angola.

Objectius (Documents de comerç exterior):

 1. Conèixer els documents utilitzats en el comerç exterior.
 2. Saber complimentar-los adequadament.
 3. Saber com realitzar els check-list corresponents.

Exemple del curs online / assignatura (educació a distància) - documents del comerç internacional
Documents exportació

Materials d'estudi en Ensenyament superior online en Espanyol Documentos de exportación Formació superior (Anglès) Export Documents Formació superior a distància en francès Documents exportation

Aquest curs (assignatura) forma part dels següents programes d'educació superior a distància d'EENI Business School & HA University

 1. Màster Professional en Comerç, Màrqueting i Internacionalització
 2. Màster en Negocis Internacionals
 3. Bachelor of Science en Comerç Exterior
 4. Postgrau en Comerç exterior
 5. Curs Tècniques Exportació

Estudiants Master comerç exterior a distància

Descripció del curs online (assignatura, educació superior a distància) - documents del comerç internacional:

En aquesta unitat analitzarem i veurem com gestionar els documents habituals que necessitarem en les nostres operacions de comerç exterior: factura, packing list, certificat d’origen, etc. Al final d’aquesta unitat veurem que els documents van estretament lligats als Incoterms.

Els Documents d’origen, demostren l’origen de les mercaderies, aquest tipus de documents té una important funció duanera a l’hora d’establir els aranzels a aplicar. Els diferents documents d’origen són: certificat d’origen, certificats d’origen especials, Forma A (Sistema de Preferències Generalitzades) i EUR-1

CERTIFICAT D’ORIGEN
Aquest document s’exigeix per tal de determinar la procedència de les mercaderies per aplicar-los els drets aranzelaris que procedeixin i de controlar els contingents aranzelaris concedits a les importacions procedents d'un determinat país. A Espanya ho expedeixen les Cambres de comerç. A vegades, han de ser visats pel Cònsol o la Cambra de Comerç del país de destí. En països de la Lliga àrab s’exigeix a vegades el certificat d’origen de la Lliga Àrab. En la Unió Europea (UE), no fa falta el certificat d’origen. Cal complimentar-los amb l'imprès oficial de les Cambres de comerç exterior i visar-los per aquesta.

La documentació comercial que es genera en una exportació és: Factura Proforma, Factura i Packing List (Llista d’embarcament)

Documents importació

FACTURA PROFORMA
Amb caràcter general es tracta com una oferta comercial. És una pre factura lliurada per l’exportador a l'importador. El seu fi consisteix a donar a conèixer a l'importador amb exactitud el preu que pagarà per les mercaderies i la forma de pagament. Serveix també perquè l'importador pugui efectuar els tràmits de sol·licitud de llicències i permisos d’importació (si els hagués). S’usa també com document perquè l'importador pugui anar al seu banc i obrir un crèdit documentari a l’exportador. Es presenten igual que les factures comercials normals, però cal incloure la menció 'proforma'. Cal especificar el termini de validesa de l’oferta.

FACTURA
És el document en el qual és fixa l’import de la mercaderia. En alguns casos pot servir com contracte de venda si va signat i segellat. La factura serveix per al despatx de la mercaderia en la Duana del país de destí i posteriorment com justificació de compra d'aquesta. Si a més serveix de contracte caldrà fixar la forma de pagament i fixar les clàusules arbitrals corresponents. Deuen ser emeses a nom de l'importador. Si l’operació és amb crèdit documentari, aquest pot disposar que vagin a un altre nom.

Curs Online: Tractat de lliure comerç Amèrica Central-Dominicana

LLISTA D’EMBARCAMENT
És una llista que s’especifica el contingut de cada bult d’una operació d’exportació. Cal detallar cada mercaderia que hagi en cada cartó. Es recomana sempre fer aquest document amb vista a les duanes, ja que, és molt útil per si de cas volen (en un control duaner) cercar alguna cosa en particular. No existeix un model oficial. El document s'ha de realitzar en el paper oficial de l’empresa, signat i segellat. A Llatinoamèrica aquest document es pot dir "lista d'Empaque".

El DUA és el document administratiu que s’utilitza per al compliment de les formalitats duaneres necessàries en les operacions d’intercanvi de mercaderies com ara l’exportació, importació o trànsit, amb independència de servir de base a la declaració tributària consegüent a aquestes operacions i constituir un suport d’informació sobre la mercaderia, el seu origen, etc. Consta de nou exemplars.

Curs Online: Tractat de lliure comerç Costa Rica-Xina

Curs Online: Tractat de lliure comerç MERCOSUR-Índia

Tweter.png Tweet 
Enviar a un amic:

/ Contactar Whatsapp / / Print
Info EENI Tornar

(c) EENI- Escola de Negocis (1995-2018)