Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Transport i logística internacional. CursCompartir por Twitter

Curs: Documents del transport internacional (coneixement d'embarcament). Embalatge i contenidors. Multimodal

 1. Programa Superior d'Especialització (PSE) en Transport Internacional
 2. Màster en Transport Internacional
 3. Màster en Transport i Logística en África

El Transport internacional

 1. Introducció a la logística internacional
 2. La cadena del transport
 3. Operador Econòmic Autoritzat (OEA)
 4. Els criteris de selecció del mitjà de transport internacional
 5. Els documents i l'assegurança
 6. Embalatge d'exportació

El Transport marítim.

 1. Introducció al transport marítim
 2. Els principals ports del món
 3. El mercat del transport marítim
 4. Les línies regulars
 5. El noli
 6. Els agents del transport marítim
 7. Casos d'estudi:
     - Maersk Grup.
     - Companyia Sud-americana de Vapors
 8. El Coneixement d'Embarcament / Bill of Lading (B/L)
 9. Els costos del transport marítim. Noli
 10. L'assegurança
 11. La legislació del transport internacional
 12. Les regles de La Haia i Hamburg
 13. La situació global del transport marítim
 14. La flota mundial

Més informació:

 1. Comercio marítim internacional
 2. Organización Marítima Internacional (IMO)
 3. Cámara Naviera Internacional
 4. Regles de Rotterdam
 5. Regles de Hamburgo

El Transport aeri internacional.

 1. Els dispositius de càrrega
 2. Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). e-AWB
 3. Organización de Aviació Civil Internacional (OACI). Conveni de Chicago
 4. Assegurança i costos
 5. Document AWB (Air Waybill)
 6. Els principals aeroports del món
 7. El mercat del transport aeri global i a la UE

El Transport per carretera.

 1. Els costos i l'assegurança
 2. Organización Internacional del Transport por Carretera (IRU)
 3. Conveni TIR
 4. Conveni CMR
 5. La Carta de port per carretera CMR
 6. Ruta de la Seda
 7. Código para la estiba segura de la carga al transport por carretera

El Transport per ferrocarril.

 1. Els costos i l'assegurança
 2. La Carta de Port
 3. Derecho internacional del transport ferroviari
 4. Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC)
 5. Organización Intergovernamental per els Transports Internacionals por Ferrocarril (OTIF). Conveni COTIF
 6. Organización para la Cooperació entre Ferrocarriles (OSJD)
 7. Transport ferroviari en África

El Transport multimodal.

 1. L'Assegurança i els costos
 2. El Coneixement d'Embarcament FIATA de transport combinat (CTBL)
 3. La cadena de transport intermodal

Federació Internacional de Associacions de Transitaris (FIATA)

 1. Coneixement d'Embarcament Multimodal Negociable (FIATA FBL)
 2. Coneixement d'Embarcament electrónico FIATA
 3. Coneixement d'Embarcament Multimodal no Negociable (FIATA FWB)
 4. Certificat de Recepció del Transitari (FIATA FCR)
 5. Certificat de Transporte del Transitari (FIATA FCT)
 6. Certificat de Depòsit (FIATA FWR)

Contenidors i Transport Internacional

 1. Conveni Aduanero sobre Contenidors (CCC)
 2. Conveni internacional sobre la seguritat dels Contenidors (CSC)
 3. Conveni de admissió temporal

Informació EENI Matricular-se / Sol·licitud d'informació del curs

Descarregar el programa (índex) del curs (PDF)

Objectius del curs Transport i la logística internacional

 1. Entendre la importància de la logística i del transport internacional en el comerç exterior
 2. Conèixer les diferents tècniques d’embalatge i la importància dels Containers
 3. Entendre el funcionament dels diferents mitjans del transport internacional

transport i la logística internacional:
Logística internacional

Adreçat a: totes aquelles persones que vulguin conèixer la logística en les operacions d'importació i exportació de mercaderies.

Aquest curs forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

 1. Màster Professional en Comerç, Màrqueting i Internacionalització
 2. Màster en Negocis Internacionals
 3. Programa Superior d'Especialització en Comerç Exterior

Materials d'estudi del curs d'especialització "Transport i la logística internacional": Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Transport Internacional
També disponible en: Formació superior Comerç Exterior (Anglès) International Transport Formació superior online en francès Transport International Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès Transport Internacional

El Transport i la logística internacional:

El factor transport és en l’actualitat un dels components principals en la determinació del preu final del producte. S’entén per logística el procés de planificació, instrumentació i control del flux físic i d’informació; així com l'emmagatzematge de matèries primeres, els productes semiacabats i acabats, d’ençà de l’origen fins al consum, d’una forma eficient i efectiva.

El curs inclou els documents més habituals del Comerç exterior, sobre els quals l’alumne analitza com s’han de complimentar.

El lliurament de la mercaderia és la conseqüència de la seva venda, per això, el transport constitueix un element consubstancial de l’activitat comercial internacional. En comerç exterior és plantegen necessitats de transport més complexes com a conseqüència de la distància geogràfica, les exigències reglamentàries de diferents països, la necessitat que a vegades es dóna d’utilitzar diferents mitjans de transport, l’emmagatzematge que pot caldre abans del lliurament definitiu al client, la reserva d’espais de càrrega, l’embalatge... I en definitiva tota la particularitat del comerç internacional.

En mercats molt competitius els terminis de lliurament solen ser molt estrictes, lliurar tarda una mercaderia podrà significar perdre a un client, per la qual cosa la correcta coordinació de totes les activitats a realitzar en el procés des que s’inicia una operació fins que s’acaba, constitueix una labor fonamental en el bon fi de l’exportació.
Aquesta labor de coordinació de totes les fases necessàries perquè el client rebi en temps i forma la seva mercaderia és el que entenem per logística.

Qualsevol empresa exportadora haurà de planificar i coordinar les següents funcioni relacionades amb la logística:
1) Aprovisionament de materials.
2) Fabricació: transformació de les matèries primeres en productes acabats.
3) Emmagatzematge i distribució internacional.

Amb l’aplicació en l’empresa de la logística s’intenta que aquestes funcions no es portin a terme d'una manera independent, sinó de manera coordinada i d’una manera harmònica per estalviar temps i millorar la qualitat del producte i del servei al client.

El transport és una de les peces fonamentals en la cadena de la logística, tant per costos (en general s’estima que pot suposar un 40% del total de la despesa dedicat a logística) com per responsabilitats, ja que no ens serveix de res fabricar un bon producte si no va a arribar al seu destinatari en perfectes condicions o en el temps acordat.

Encara que l’embalatge d’una mercaderia pugui semblar un aspecte de poca importància, és sense dubtes fonamental en el comerç internacional. L’embalatge ha de complir amb una sèrie d’objectius (protegir la mercaderia, evitar robatoris, etc.) però a més ha de ser econòmic i ha de cercar l’equilibri entre les seves prestacions i el seu cost, tant des del punt de vista del material utilitzat com del temps necessari per realitzar l’operació d’embalatge. Per a empreses amb poca experiència en comerç internacional, es recomana contactar amb la col·laboració d’un transitari i de Companyies especialitzades en embalatge per a l’exportació.

De tots els mitjans de transport, el marítim és el que mou major volum de mercaderies en el comerç internacional. El transport marítim és pràcticament l’únic mitja econòmic per transportar grans volums de mercaderies entre llocs geogràficament distants. El mercat del transport marítim es classifica, segons el servei que presten els vaixells, en: Línies Regulars i noliejaments.

Chang Yung-fa (Taiwan)
Chang Yung-fa Empresari Taiwan

El transport aeri de càrregues s’està desenvolupant a un ritme creixent en els últims anys. Avui en dia existeixen Companyies especialitzades exclusivament en aquest tipus de transport. L'IATA (l'Associació per al transport aeri internacional) ha simplificat la utilització de documentació per exportacions via transport aeri, ha unificat tarifes i les condicions de transport. La característica més important d’aquest tipus de transport és la rapidesa, que el converteix en un mitjà de transport insubstituïble per productes peribles (peix, flors, etc.) i per mercaderies d'alt valor.

Una mercaderia d'Espanya a Mèxic pot trigar 4 setmanes en vaixell o 1 dia per avió. El document de transport aeri és l'AWB. Els AWB són emesos per les companyies aèries en jocs de tres originals i com a mínim sis còpies. L'AWB no dóna dret sobre la mercaderia però sí a reclamar-la. Generalment és nominatiu, per tant no endossable i no negociable. El document així ho indica generalment "Not negotiable Air Waybill". Porta la signatura del transportista o el seu agent i una data d'expedició. Si l'AWB l’emet un transitari en comptes d’una companyia aèria regular, llavors l'AWB s’anomena "House" (HAWB).

Transport marítim

El transport per carretera és l’únic mitjà de transport capaç de realitzar per ell mateix un servei 'porta a porta', és a dir, pot recollir la mercaderia a la fàbrica de l’exportador i lliurar-la directament a l’importador. CRM Aquest conveni data de 1956, regula el tràfic internacional per carretera. El document és la Carta de Port CMR, demostra l’existència d’un contracte de transport i que la mercaderia ha estat rebuda pel transportista. En el cas de pèrdua, avaria o demora, la responsabilitat del transportista es troba limitada. Si intervenen diverses transportistes en un sol contracte de transport, el conveni defineix el repartiment de responsabilitats. TIR és tot transport de mercaderies que entrin, transitin o surtin via camió del nostre país. Segons el seu origen o la seva destinació, es consideraran comunitàries o de tercers països. El Conveni TIR es coneix també com "Conveni relatiu al transport internacional de mercaderies sota precinte duaner". Aquest conveni recull les normes que han de complir-se perquè, en el tràfic entre dues duanes, no calgui la Inspecció si han de passar per una duana intermèdia.

El transport per ferrocarril és un dels més segurs que existeixen avui en dia. Permet transportar des de petits paquets postals fins a Contenidors. Per capacitat de càrrega, el transport per ferrocarril pot competir amb el transport marítim. El conveni de transport per ferrocarril es formalitza en un contracte anomenat CARTA DE PORT. Únicament es pot emetre nominativament. No és permet la transmissió per endossament. La mercaderia i la carta de port s’entreguen al final del trajecte al consignatari. A l’expedidor se li dona un duplicat com a justificant de l’expedició.

El Transport multimodal. És el transport d’unitats de càrrega amb diferents mitjans de transport (marítim, terrestre, etc.), sota un sol document i formalitzant un sol contracte de transport. La definició segons el Conveni de les Nacions Unides sobre transport internacional multimodal és: "El port de mercaderies per dos mitjans de transport diferents almenys, en virtut d’un contracte de transport multimodal, d’un lloc situat en un país al que l’operador de transport multimodal prengui les mercaderies sota la seva custodia, fins a un altre lloc designat per al seu lliurament, situat en un país diferent".

Transport Multimodal(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina