Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Comerç internacional i Medi ambientCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

Comerç Exterior i medi ambient. Màrqueting ecològic

 1. Introducció al medi ambient
 2. El medi ambient i el comerç exterior. El mandat de Doha
 3. El medi ambient a la UE
 4. Màrqueting ecològic

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Marketing internacionalMarketing Internacional Formació superior Comerç Exterior (Anglès) International Marketing Formació superior online en francès Marketing International

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

 1. Màster Professional en Comerç, Màrqueting i Internacionalització
 2. Màster en Negocis Internacionals
 3. Curs de Màrqueting Internacional

comerç internacional i medi ambient

Objectius del curs.

 1. Entendre la necessitat de protegir el medi ambient mundial
 2. Comprendre la relació entre comerç internacional i medi ambient
 3. Incloure la component mediambiental en el pla de màrqueting internacional

INTRODUCCIÓ AL MEDI AMBIENT
Canvi climàtic. La Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Protocol de Kyoto. Context de la Unió Europea. El comerç d'emissions. Normativa relacionada amb canvi climàtic.

Contaminants atmosfèrics. Efectes sobre el medi ambient i la salut humana. Problemàtiques globals: pluges àcides, reducció de la capa d'ozó, canvi climàtic i efecte hivernacle. Mecanismes i química dels processos involucrats (smog, emissions dels vehicles, emissió d'òxids de nitrogen a la indústria, pluja àcida.

El paper de la societat civil en la conservació de la naturalesa. La cogestió del mitjà. Convenis de gestió i custòdia del territori. Les fundacions. Mecenatge empresarial. Xarxa natura 2000.
Organitzacions no Governamentals ambientals. La Unió mundial per a la naturalesa. Centre de cooperació del mediterrani. Word Wildlife Fund. Greenpace. Altres organitzacions no Governamentals i eines de conservació.
Biodiversitat. Convenis internacionals. La Convenció sobre la conservació dels espècies migratòries de vida silvestre (Conveni de Bonn). Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del mig natural a l'Europa. Conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (Conveni CITIS). Conveni sobre la diversitat biològica. Conveni relatiu a aiguamolls (Conveni Ramsar). Conveni de Barcelona.

EL MEDI AMBIENT I EL COMERÇ INTERNACIONAL
El medi ambient i l'OMC. El mandat de Doha sobre comerç exterior i medi ambient. Accés als mercats i prescripcions ambientals. Efectes de la liberalització del comerç al medi ambient.

EL MEDI AMBIENT A La UE
El medi ambient a la UE. La política de medi ambient i conservació de la naturalesa de la UE. Protecció de la naturalesa i la biodiversitat. Aigües. Medi ambient urbà. Les empreses i el medi ambient: el sistema EMAS. Convenció d'aarhus.
Desenvolupament sostenible a la UE. L'agència europea i la comissió del medi ambient. Dret mediambiental de la UE. La política de productes integrada. Agència europea de medi ambient. Etiqueta ecològica. Inspeccions mediambientals.

MÀRQUETING ECOLÒGIC
El màrqueting ecològic. Desarrollo d'una política de màrqueting ecològic. Anàlisis del cicle de vida. L'ecodisseny. Les compres verdes públiques. La política integrada de productes. La Compra Verda Pública.
ECOLABEL. Les etiquetes ecològiques. El cas de la UE.
Avaluació de l'impacte ambiental. Avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient. Avaluació de l'impacte ambiental. Mètodes i tècniques d'avaluació. Legislació europea.
L'agricultura ecològica. La producció integrada. L'agricultura ecològica al món.

Exemple Comerç Internacional i Medi ambient:
Comerç Internacional i Medioambient

La globalització ha significat, entre d'altres coses, un imparable creixement del comerç mundial. Però és obvi que aquest creixement ha de ser abans que res sostenible, ha de permetre un desenvolupament econòmic i social però respectant el medi ambient. Potser ja no n'hi ha prou amb detenir el deteriorament ambiental sinó que cal invertir aquest procés. La qualitat ambiental implica la compatibilitat entre el desenvolupament econòmic i la protecció del medi ambient. Aquest desenvolupament sostenible implica l'aplicació dels noves tecnologies, ús racional de matèries primeres i l'energia, optimitzar els processos logístics i de distribució internacional, etc. Però també implica que les empreses exportadores, i per tant els directors d'exportació, incloguin en les seves estratègies d'internacionalització i els seus plans de màrqueting la component mediambiental.

Fa uns anys el PNUD va introduir el concepte de "béns públics mundials", entre ells la pau mundial, la sanitat mundial, i precisament el medi ambient. Pràcticament tots els organismes internacionals (l'OMC, WB, la UE...) tenen polítiques mediambientals relacionades amb el comerç internacional. El Programa de Doha per al Desenvolupament de l'OMC comprèn negociacions sobre el comerç internacional i el medi ambient. En un discurs pronunciat pel director General Pascal Lamy va advertir que el fracàs dels negociacions de Doha "enfortiria la posició dels qui sostenen que no cal posar control al creixement econòmic" passant per alt els efectes per al medi ambient. Va destacar que "el Comerç exterior, i més encara l'OMC, han de contribuir a l'aconsegueixo d'un desenvolupament sostenible". La Declaració de Doha busca també, l'eliminació dels obstacles aranzelaris i no aranzelaris als béns i els serveis ecològics.

Cada vegada més, el nombre de consumidors que demanden productes i serveis ecològics és més gran. Aquest segment demanda productes i serveis que siguin respectuosos amb el medi ambient, per això la component ecològica serà fonamental en els seus criteris de decisió de compra. En alguns casos, fins i tot estarà disposat a pagar un preu alguna cosa més gran que un producte "no ecològic". Les empreses són conscients d'això, i a més de motius estratègics (responsabilitat social corporativa), comencen a incloure la component "ecològica" en els seus plans de màrqueting. Aquest nou enfocament del màrqueting ecològic també és conegut com a ecoMàrqueting, Màrqueting sostenible, Màrqueting verd... Com anomenent a aquest màrqueting és el menys important, l'important és ser conscients de la necessitat d'incloure aquesta component "verd" en les nostres estratègies d'internacionalització.

L'empresa pot desenvolupar aquesta nova estratègia en dues línies:

 1. La certificació el producte ecològic (per ex. Eco- label)
 2. La certificació del sistema de producció respectuós amb el medi ambient (per ex. ISO 14001)

Aquestes dos noves components poden afectar les diferents variables del màrqueting internacional. Si el màrqueting "tradicional" buscava satisfer les necessitats dels clients complint amb els objectius de l'empresa, ara a més deuran conseguirlo aplicant polítiques de protecció del medi ambient.

L'empresa a l'aplicar estratègies de màrqueting ecològic pot estar creant noves barreres d'entrada, reforçant els seus avantatges competitius, etc. I en definitiva, agregant valor als seus grups d'interès.

Els plans d'etiquetatge ecològic tendeixen a basar-se en l'anàlisi del cicle de vida dels productes, és a dir, a l'estudi dels seus efectes ambientals des del moment de la seva producció fins al de la seva eliminació definitiva. En la pràctica, l'anàlisi del cicle de vida no és fàcil de realitzar i les etiquetes ecològiques es basen freqüentment en criteris relacionats amb uns pocs aspectes del procés de producció o del propi producte. La proliferació de plans d'etiquetatge ecològic pot confondre als consumidors (és a dir, impedir-los reconèixer una etiqueta o confiar en ella) i dificultar el compliment pels exportadors dels nombrosos i heterogenis criteris sobre els quals es basen aquests plans (en particular quan afecten als mateixos productes). La ISO 14001 que permet definir els aspectes i impactes ambientals significatius per a l'organització, plantejar objectius i metes per demostrar acompliment ambiental, establir programes d'administració ambiental i definir la política ambiental de l'organització cada vegada són més exigides.

L'ecodisseny (també conegut com a Disseny per al medi ambient o Disseny ecològic) és una eina molt potent que permet a les empreses millorar el seu comportament ambiental mitjançant la reducció de l'impacte ambiental dels seus productes, processos i serveis.

La Compra Verda Pública significa que les autoritats públiques compren productes i serveis de la manera descrita anteriorment, amb la intenció que les seves activitats és desenvolupin a favor de l'interès públic. Els impactes de la compra verda afecten les petites i mitjanes empreses. Per mantenir i augmentar la seva quota de mercat, l'empresa hauria de respondre positivament als requisits dels empreses de la seva cadena de valor. Per exemple usant ecoetiquetes, DAPs (Declaracions Ambientals de Producte), etc.(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina