Escola de Negocis EENI Business School Catalunya

Incoterms DAP DAT EXW FAS FCA FOB CIP DEQ DDUCompartir por Twitter

Programa de l'assignatura

FCA Franc transportista, FAS, CIF Cost, assegurança i noli, DDP Lliurada drets pagats, DES sobre vaixell

 1. Introducció als Incoterms
 2. Anàlisi dels Incoterms 2020
 3. Els nous Incoterms: DAT i DAP
 4. Incoterms reemplaçats: DAF, DES, DEQ i DDU
 5. Incoterms transporti marítim: FAS - FOB - CFR - CIF
 6. Incoterms per a qualsevol tipus de transport: EXW - FCA - CPT - CIP - DAT - DAP - DDP
 7. Com s'utilitzen?

Incoterms:
Incoterms 2020

Objectius:
 1. Entendre la importància dels Incoterms en les operacions d’exportació i importació
 2. Saber calcular els preus d'exportació en funció dels Incoterms
 3. Conèixer el risc, el cost i els tràmits necessaris en funció de l'incoterm seleccionat

Espanyol (Cursos, Màsters) Comerç Exterior Incoterms Formació superior Comerç Exterior (Anglès) Incoterms Formació superior online en francès Incoterms Educació superior (Cursos, Màsters) online en portuguès Incoterms

Aquesta assignatura forma part dels següents programes en línia de l'EENI Global Business School

 1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Transport Internacional
 2. Doctorat: Comerç Mundial, Logística Internacional
 3. Programa Superior d'Especialització en Comerç Exterior
 4. Curs de tècniques exportació

Incoterms 2020:

Els Incoterms són unes regles internacionals per a la interpretació dels termes comercials fixats per la Cambra de Comerç Internacional.

La paraula INCOTERM ve de la contracció de l’anglès de: INTERNATIONAL COMERCIAL TERMs.

Quan es realitzen transaccions comercials internacionals un dels aspectes que cal definir es el lloc on es lliuraran les mercaderies.

Aquest lloc, pactat prèviament entre l'exportador i l'importador, ha de quedar reflectit en el contracte de compravenda internacional.

Per reflectir com es lliuraran les mercaderies el contracte es podria fer de dues formes: definint al més exactament possible el lloc de lliurament, qui es fa càrrec del transport fins a aquest lloc, qui assumeix el risc, qui haurà de realitzar els tràmits d’importació i/o exportació, etc.

I a més, en diferents idiomes, o utilitzant els INCOTERMS.

DAP- DELIVERED AT PLACE (Lliurat al lloc)

Combina els anteriors DAF i DDU, al determina el lloc convingut en destinació per al lliurament de la mercaderia.
DAP es més flexible. Vàlid per a tot tipus de transport.

DAT- DELIVERED AT TERMINAL (Lliurat en la Terminal)

Serveix per a tot tipus de transport, en particular per al marítim.
Determina el lliurament en port de destinació, després de descarregar la mercaderia.

Incoterms 2020. Desapareixen els quatre grups anteriors (I, F, C, D); els Incoterms 2020 es reagrupen en dos únics grups:

A) Per a transport marítim i aigües interiors.

FAS - FOB - CFR - CIF

b) Per a qualsevol tipus de transport (multimodal / unimodal)

EXW - FCA - CPT - CIP - DAT - DAP - DDP

Incoterms lliurament en Origen: EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP, CIF

Incoterms lliurament en Desti: DAT, DAP, DDP

Incoterms 2020 que desapareixen (respecte als Incoterms 2000): DES DEQ DDU DAF

ELS INCOTERMS regulen:

 1. La distribució de documents
 2. Les condicions de lliurament de la mercaderia
 3. La distribució de costos de l’operació
 4. La distribució de riscos de l’operació

PERÒ NO regulen:

 1. La legislació aplicable als punts no reflectits en els Incoterms
 2. La forma de pagament de l’operació.

Per reflectir com es farà el lliurament dels mercaderies, el contracte es podria fer de dues formes:

A) definint el més exactament possible el lloc del lliurament i qui es farà càrrec del transport fins aquest lloc, qui suportarà el risc, qui ha de realitzar els tràmits d'importació i/o d'exportació, etc.
B) FENT SERVIR ELS INCOTERMS

L’objectiu dels Incoterms es establir uns criteris definits sobre:
- La distribució de despeses
- La transmissió del risc
- Així com crear un conjunt de regles internacionals per a la interpretació dels termes més utilitzats en comerç internacional. D’aquesta manera es poden evitar les dificultats derivades dels diferents interpretacions sobre aquests terminis que en cada país se’ls pugui atorgar, o en tot cas, reduir les possibilitats d’aquesta interpretació, tot creant un marc jurídic més segur.

Cadascun d’ells defineix clarament les obligacions de l’exportador i de l’importador, el lliurament del material, la responsabilitat del risc de la mercaderia durant el transport, la distribució dels costos associats a l’exportació i la documentació necessària.
- LLIURAMENT.
- Moment de l’obligació d’entrega de la mercaderia.
- RISC. Qui suporta els riscos: robatori, pèrdua, deteriorament, etc.
- DESPESES. Qui suporta les despeses, principalment de transport i d’assegurança.
- DOCUMENTS. Qui s’encarrega dels documents, tràmits duaners, etc.

INCOTERSM 2000 (Obsolets)

GRUP SORTIDA E
EXW: A Fàbrica
GRUP F. Sense pagament transport principal
FCA: Franc transportista
FAS: Franc al costat del vaixell
FOB: Franc a bord del vaixell
GRUP C. Amb pagament transport principal
CFR: Cost i noli
CIF: Cost, assegurança i noli
CPT: Transport pagat fins a
CIP: Transport i l'assegurança pagats fins a
GRUP ARRIBADA D. Lliurament en destinació
DAF: lliurament en frontera
DES: lliurament sobre vaixell
DEQ: lliurament als molls
DDU: lliurament sense pagar drets
DDP: lliurament drets pagats.
(c) EENI Global Business School (Escola de Negocis, 1995-2024)

No fem servir cookies
Tornar a l'inici de la pàgina